Tema 10: A Arte do século XX- II

A II Guerra Mundial supuxo o exilio para moitos artistas europeos. New York convírtese no novo centro artístico, sustituindo a París no seu liderazgo artístico.  A partir de 1945 os artistas van  radicalizar máis a  súa  pintura con respecto a técnicas, materiais e  temas, levando o fenómeno artístico  a límites inusitados. Hai unha ruptura entre os límites da pintura e da escultura.

1. O Expresionismo Abstracto Americano: Action Painting

En 1947 realízase  unha exposición cos “cadros de chorreo” de J. Pollock. Considérase a data de nacemento de Action Painting. Nesta nova vangarda artística suprímese a figuración. É unha arte abstracta na que adquiere primacía o  proceso de crear, a arte de crear. Pollock é o maior   representante de Action Painting. A  pintura cae ó azar sobre o cadro situado no chan. A superficie  do cadro rexistra a topografía do chan, o movemento do pintor, os seus xestos, os regueiros de pintura, os grumos... O artista é o medio, o instrumento dos materiais. O que importa é crear.  Entre a súa obra destaca “Gótico” e “Catedral”. Outros artistas do  Expresionismo Abstracto de New York son: De Kooning e Rothko.

2.  A  Nova Figuración e o Pop Art: a reacción á abstracción.

Hai un esgotamento da linguaxe abstracta e unha reacción ao mesmo. Bacon é o principal representante desta corrente artística. A figura humana é a máxima representante da Nova Figuración. Nas súas  figuras aparece a angustia e a  irracionalidade do século XX, por iso se deforman ata parecer monstruosas o irrecoñecibles. As súas imaxes reflexan as masacres, o exterminio, a fame, a violencia, a angustia... Son figuras retorcidas e  amorfas que se situan en espazos claustrofóbicos, transmitindo o horror das guerras.
 
En relación co esgotamento da linguaxe abstracta e como reacción xurde o Pop Art en EEUU nos  años 50 e 60. Hai que ter en conta o novo contexto americano: sociedade capitalista  e era do consumo de masas. A arte pop toma o seu repertorio temático da publicidade, das iconas da sociedade de masas, do comic... Utilizan o collage, os novos medios aportados pola industria e as novas tecnoloxías. O Pop Art leva novos obxectos ao museo, reivindica esas novidades. O representantes máis destacado do Pop Art Pop  é Warhol. Warhol realiza series sobre comics, sobre obxectos de consumo, imaxes e mitos da sociedade  americana mediante a súa técnica  de representación múltiple e que magnifica as propias imaxes: Sopa Campbell, Coca-Cola, Marilyn Monroe... 

O Hiperrealismo xurde en EEUU na década dos 70 como reacción á abstracción. A temática é  calquer motivo extraído ao azar da cultura actual. Os pintores son denominados  tamén fotorrealistas debido ao uso que fan da fotografía para detallar con precisión cada elemento do cadro.  Destaca, na Escola de Madrid, Antonio López. Nas súas obras hai unha total imitación da natureza e dos interiores, por exemplo “La Gran Vía” ou “Lavabo”

3. A Nova Abstracción

As novas tendencias cara a Abstracción afectaron á escultura, nacendo así o  Minimal Art ou Minimalismo. Os elementos fundamentales do Minimal son os cubos, as pirámides,  e as esferas que se utilizan en serie. Utilizan materiales variados: plásticos, formicas, ladrillos, aceiro e ferro. Manteñen a idea do industrial na arte. Os representantes son Morris, Judd, C. André, Sol Lewitt, D. Flavin, A. Caro etc.  En España, destacan Chillida e Oteiza. 
A Op Art e a Arte cinética se caracterizan pola incorporación do movemento real á obra, non a representación do movemento senón o movemento real. Consíguese a través dos cambios de cor que producen movimiento através da ilusión óptica. O principal representante do Op Art é Vassarelly.

4. Otras propuestas, otras tendencias.

A Arte Conceptual (Project Art) é  un movemento radical, denominado también arte da idea o da información. É unha tendencia artística que coloca o acento non na  realidade obxectiva da obra de arte  senón nos seus plantexamentos teóricos ou conceptuais. A idea é o máis importante da obra. Destaca  Kosuth coa obra “Unha e  tres sillas” 
En relación coa  Arte conceptual atópase o Land Art de Christo, un autor búlgaro que realiza “Empaquetagges” de obxectos: “Empaquetagge do Reichstag”, “Pont Neuf”etc.

O Happening é outra das novas propostas, conleva a participación de persoas e obxectos nunha forma teatral  concebida premeditadamente. O Happening establece unha relación estreita co público, inmerso no espectáculo. Ligado ao Happening está a Performance (teatro e Body Art). O principal representante do Happening é Joseph Beuys.

5. Fin de milenio e actualidade: A Posmodernidade

A Posmodernidade é unha volta ao sentimento, hai unha defensa dos valores individuais, prevalecendo a emoción. Destacan A Transvangarda italiana (Bonito Oliva, Francesco Clemente...) e o Neoexpresionismo alemán (Baselitz, Kiefer...). En EEUU destacan Basquiat, ligado a arte dos graffitis, e Schnabel. En España destaca Barceló.